ชุดแต่งกายนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง ระดับก่อนประถมศึกษา

      ชั้นอนุบาล 2


ชั้นอนุบาล 3

เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา 1-4


เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

เครื่องแบบชุดลูกเสือ ชาย-หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3


ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

เครื่องแบบชุดพละศึกษาชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Comments