นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

. วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (VISION)

              โรงเรียนบ้านวังยาว มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้และมีปัญญา เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี   มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  บุคคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    ๒.๒  ปรัชญาของโรงเรียน

                    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา     

             ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

    ๒.๓  พันธกิจ(MISSION)                                                                                                                 
            ๒.๓.๑  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง ประถมศึกษาปีที่  ๖

            .๓.๒ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้

            ๒.๓.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ( ICT)

            ๒.๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียนรู้                                                      

            ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

            ๒.๓.๖ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                    ๒.๓.๗  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                                               ๒.๓.๘ ให้บริการศูนย์การเรียนในโรงเรียนสู่ชุมชน  
            ๒.๓.๙ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   ๒.๔  เป้าหมายการพัฒนา (GOAL)

           ๒.๔.๑  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียน

           ๒.๔.๒  ผู้เรียนทุกคนจบชั้นการศึกษาของโรงเรียน และเรียนต่อทุกคน

           ๒.๔.๓  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

           ๒.๔.๔  ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

           ๒.๔.๕  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการศึกษา
                    หาความรู้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

           ๒.๔.๖  บุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

           ๒.๔.๗  ชุมชนได้รับการบริการแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน
                    แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ๒.๔.๘  สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด

      ๒.๕.  อัตลักษณ์สถานศึกษา

              ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี (ICT) มุ่งเน้นให้อ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ

       ๒.๖. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

             เป็นโรงเรียนผู้นำด้านเทคโนโลยี (ICT) และเน้นการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         ๓.๑  พัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านการคิด การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์และสภาพการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เป็นคนดี  คนเก่งของสังคมและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความความสุข

         ๓.๒  ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการอบรม สัมมนาเพื่อศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เทคนิคใหม่ๆ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนำสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆมาใช้กับนักเรียน  ตลอดทั้งการติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียน เนื้อหาข้อมูลทางบ้านผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะผู้เรียนที่อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  ญาติพี่น้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาแนวทางและให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นมีสมาธิในการเรียน

          ๓.๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษา โดยผู้บริหารได้กำหนดนโยบายเป้าหมาย การจัดการศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยเฉพาะองค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ผลการฏิบัติของสถานศึกษาให้ชุมชน สาธารณะชนให้รับรู้อย่างทั่วถึง

         ๓.๔  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อ ให้ชุมชนและผู้ปกครองได้มีบทบาทในการจัดการศึกษา  และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                            

. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

    กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น สำคัญ

     กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี(ICT) ในการจัดการศึกษา

     กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

     กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

     กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สติปัญญาและ
                     สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

     กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

     กลยุทธ์ที่ ๗  กระจายโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     กลยุทธ์ที่ ๘ เพิ่มศักยภาพความสามารถของบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพเพิ่มศักยภาพ
                    ความสามารถของบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

Comments