ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านวังยาว  ตั้งอยู่เลขที่  226  บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ 42100

e-mail :  wangyauw@loei1.go.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑

            1) เปิดสอนตั้งแต่   ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖

         2) มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

         3) ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านวังยาว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2501 โดยอาศัยวัดจันทะรังสี วัดบ้านวังยาวเป็นที่เรียน โดยมีนายธีรพงษ์   ศรีปูณะ เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนเพียงชั้นเดียว คือ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนทั้งหมด  51  คน     เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2506  ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนได้จับจองเอาไว้  โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมี นายฝาย  ชัชวาลย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปี พ.ศ. 2515  ย้ายโรงเรียนจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  โดยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  22  ไร่  3  งาน  86  ตารางวา มีอาคารเรียน  2  หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 4  หลัง  บ้านพักครู 2  หลัง 

 

Comments