กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


        1.  นายจันที   อินปัญญา            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

        2.  นายชุม   สารมะโน               ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

        3.  นางมี   จันทะมา                  ผู้แทนครู                                        กรรมการ

        4.  นายสมโยง   แสนโสภา           ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

        5.  นายเดชบวร   ดวงศรี             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

        6.  นายฉลอง   สารมะโน            ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

        7.  นายเสร็จ   สิงห์สิริ                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา         กรรมการ

        8.  นายกงทอง   ธรรมผาลา         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

        9.  นายวรรัตน์   บุตรธรรม          ผู้อำนวยการสถานศึกษา                      กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                 Comments