วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์(VISION)
โรงเรียนบ้านวังยาว    มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้และมีปัญญา


พันธกิจ(mission)
1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(ICT) 
4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียนรู้
5 จัดกิจกรรมบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7 จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
9 ให้บริการศูนย์การเรียนในโรงเรียนสู่ชุมชน
10 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


Comments