ชื่อ-สกุล : นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกิดวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2525

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

การศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาลัยนอร์ท กรุงเทพ

E-mail : pirapat1104@gmail.com

Telephone : 097-3152479