นายพิรพัฒน์  ธนะสูตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

0972352479

นางยุคลธร วรรณอุดม 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

0810561436

นางอานงค์  ชัยชนะ

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

0872238343

นายอภิสิทธิ์  ธรรมภิบาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0917014487

น.ส.นิศามณี ขันทะคีรี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล

0982152019

นางสาวสุนิจ  นามโคตร 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

0872334656