O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล.pdf
O25 หลักเกณฑ์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล2.pdf
O25 นโยบายบุคคล.pdf
ว6-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว30-หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น-38-ค.-2.pdf
ว24-2559-หลักเกณฑ์ย้ายครู.pdf
ว7-หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร-ปี-2564.pdf
ว29-การโอน-ย้าย-ข้าราชการอื่นและท้องถิ่น.pdf
ว26-การกำหนดกรอบอัตรากำลัง-ว-26-52-อัตรา.pdf
ว27-หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-38ค2.pdf
ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง.pdf
ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิ.pdf
ว19-การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย.pdf
ว20-2560-กคศ-มาตรฐานตำแหน่ง.pdf
ว12การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา.pdf
ว11การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
ว16-การย้ายครูกรณีพิเศษ.pdf
ว10การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว1-หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-38ค2-ประเภททั่วไป-เพื่อแต่งตั้งเป็นประเภทวิชาการ.pdf
ว8-มาตราฐานตำแหน่ง.pdf
ว9-การประเมินวิทยฐะ-ตำแหน่งครู.pdf
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf