สแกนเข้ากลุ่มโรงเรียนเพื่อ     สแกนเพื่อติดตามเพจของโรงเรียน     สแกนเพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์

   ติดตามข่าวสารทางโรงเรียน     ผ่านชองทาง Facebook             ติดตามข่าวสารทางโรงเรียน

  https://www.facebook.com/profile

                                                                            .php?id=100063747654641 

โรงเรียนบ้านวังยาว   226 หมู่2 ตำบลนาแขม  อำเภอเมือง    จังหวัดเลย  42100

โทร  097-3152479 ,  087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซต์:wangyauw.loei1.go.th