043-การดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเาริมคุณธรรมความโปร่งใส.pdf

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  

                     italoei1.kkw-info.com/?m=main