พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒.pdf
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่.pdf
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ฉบับที่ 3.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1.pdf
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
พระราชบัญญัตการศึกษาภาคบังคับ.pdf
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ.pdf
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก.pdf
กฎกระทรวง.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๑.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.pdf
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือยกเลิกสถานศึกษา.pdf
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555.pdf
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น.pdf
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ.PDF

กฏหมายอื่นๆ

14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf
2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf