O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf