การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนบ้านวังยาว

ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  พ.ศ. 2558

 

     เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาออกระเบียบการเปิดเผยข้อมูล

ผลการเรียนของนักเรียน

     ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านวังยาว” ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  พ.ศ. 2549

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดให้แล้วหรือซึ่งขัดและแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

            “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนบ้านวังยาว

            “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว

            “ข้อมูลผลการเรียน” หมายความว่า เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบและเอกสารหลักฐานการศึกษาอื่นที่สถานที่ศึกษาดำเนินการเอง  ดังนี้

เอกสารควบคุมและบังคับแบบ

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง

     ข้อ  5.  ผู้มีสิทธิในการขอรับทราบข้อมูลผลการเรียน หมายถึง เจ้าตัว บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ  6.  ขั้นตอนการดำเนินการ