ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา