กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปี สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน