นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน