ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา