เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง