การประเมินคุณภาพภายในมีการประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/ โครงการ ตามบริบทของโรงเรียน