การติดตามตรวจสอบคุณภาพ : มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(รายบุคคลรายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ) และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (โครงการ/ กิจกรรม)