การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนด มาตรฐาน/ จัดระบบ..โครงสร้าง/ วางแผน / ดำเนินงานตามแผน/ 

“สร้างจิตสำนึก”  ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพเป็น “ความรับผิดชอบ” ของทุกคน