การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนด มาตรฐาน/ จัดระบบ..โครงสร้าง/ วางแผน / ดำเนินงานตามแผน/

“สร้างจิตสำนึก” ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพเป็น “ความรับผิดชอบ” ของทุกคน