รูปกิจกรรม

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของนายวรรัตน์ บุตรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

กิจกรรมมอบเงินเยี่ยวยาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2000 บาท

กิจกรรมเยี่ยบบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดเชื้อโควิด 19

กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อโควิด 19

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนนอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021