รูปกิจกรรม

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปีการศึกษา 2565

โครงการอาหารที่ดี พี่ให้น้อง โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านวังยาว ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอกชัย มณีนพรัตน์ (เฮียเอก) ผู้จัดการร้านไพบูลย์การยางที่ท่านได้ให้ความอนุเคราห์สนับสนุน ค่าชุดพลศึกษาให้กับลูกๆนักเรียน จำนวน 74 ชุด

โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งขุนทรัพย์ พิธีแห่พัดเปรียญธรรม 3 ประโยค

และการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทะรังษี บ้านวังยาว

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕