รายงาน ITA ปี 2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลครูและบุคลากร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564รอบ 6 เดือน

O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหา

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2564

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
รร.วังยาวฃ.mp4
คลิปสั้น โรงเรียนบ้านวังยาว.mp4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านวังยาว จัดงานเกษียณอายุราชการของนายวรรัตน์ บุตรธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านวังยาว มอบเงินเยี่ยวยา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จำนวนคนละ2,000 บาท โดยโรงเรียนได้จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนทุกคนจำนวน 65 คน

ห้องเรียนออนไลน์

653557123.511765.mp4
653549131.945513.mp4

โรงเรียนบ้านวังยาว 226 หมู่2 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

โทร 089-5562495 , 087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซต์:wangyauw.loei1.go.th

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนบ้านวังยาว 226 หมู่2 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

โทร 089-5562495 , 087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซร์:wangyauw.loei1.go.th

โรงเรียนในกลุ่มของเรา

โรงเรียนบ้านไผ่โทน

โรงเรียนบ้านกำพี้

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก

โรงเรียนบ้านกกดู่

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โรงเรียนบ้านนาแขม

โรงเรียนบ้านโป่ง