คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงาน OIT ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

O9 Social Networt 

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน 

O14 คู่มือหรือมามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ 

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

O18 E-service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

*นโยบาย  No Gift Policy*

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรัพฤติมิชอบ    

 แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ  6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   

 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566

 พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนา สพฐ. และทำบุญโรงเรียนบ้านวังยาว ประจำปีการศึกษา 2566

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี "ลูกประคบสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ ปราศจากโรคภัย หัวใจพอเพียง

โครงการส่งเสรมโรงเรียนปลอดขยะ  ZERO  WASTE  SCHOOL

678958031.881762.mp4

พิธีทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2565

ลูกเสือ 65.mp4

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

VTR นำเสนอโครงการ รรปลอดขยะ65.mp4

วีดีโอนำเสนอโครงการส่งเสรมโรงเรียนปลอดขยะ  ZERO  WASTE  SCHOOL

video-55205158-f7b4-401f-920c-ebe74faacfc0-1662196046.mp4

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังยาว จัดพิธีทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านวังยาว   226 หมู่2 ตำบลนาแขม  อำเภอเมือง    จังหวัดเลย  42100

โทร  097-3152479 ,  087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซต์:wangyauw.loei1.go.th

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนบ้านวังยาว   226 หมู่2 ตำบลนาแขม  อำเภอเมือง    จังหวัดเลย  42100

โทร  089-5562495 ,  087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซร์:wangyauw.loei1.go.th

โรงเรียนในกลุ่มของเรา

โรงเรียนบ้านไผ่โทน

โรงเรียนบ้านกำพี้

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก

โรงเรียนบ้านกกดู่

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โรงเรียนบ้านนาแขม

โรงเรียนบ้านโป่ง