ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยาว ตั้งอยู่เลขที่ 226 บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยรหัสไปรษณีย์ 42100, e-mail : wangyauw@loei1.go.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

1) เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

2) มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

3) ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านวังยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2501 โดย อาศัยวัดจันทะรังสี วัดบ้าน วังยาวเป็นที่เรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ศรีปูณะ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2506 ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนได้จับจองเอาไว้ โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี นายฝาย ชัชวาลย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ย้ายโรงเรียนจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโดยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง

1.1.2 ปรัชญาของโรงเรียน / คำขวัญของโรงเรียน/ สีประจำโรงเรียน/อักษรย่อ

1) ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

2) คำขวัญของโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3) อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

มีวินัย สุภาพ สะอาด

4) สีประจำโรงเรียน

ขาว – แดง

ขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ คุณธรรม

แดง หมายถึง ความมุ่งมั่น ความรู้ ความรัก

5) อักษรย่อ

ชื่อภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังยาว ตัวย่อ ว.ย.

ชื่อภาษาอังกฤษ WANGYAUW SCHOOL W.Y.