ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยาว  ตั้งอยู่เลขที่  226  บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยรหัสไปรษณีย์ 42100, e-mail : wangyauw@loei1.go.th  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

   1) เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6 

   2) มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

         3) ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนบ้านวังยาว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2501 โดย  อาศัยวัดจันทะรังสี วัดบ้าน  วังยาวเป็นที่เรียน โดยมีนายธีรพงษ์  ศรีปูณะ เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนทั้งหมด  51  คน เมื่อวันที่  1  มิถุนายน 2506  ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนได้จับจองเอาไว้  โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมี นายฝาย  ชัชวาลย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปี พ.ศ. 2515  ย้ายโรงเรียนจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโดยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  22  ไร่  3  งาน  86  ตารางวา มีอาคารเรียน  2  หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 4  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง 

1.1.2  ปรัชญาของโรงเรียน / คำขวัญของโรงเรียน/  สีประจำโรงเรียน/อักษรย่อ

               1) ปรัชญาของโรงเรียน

                    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  

                     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

             2)  คำขวัญของโรงเรียน 

                     มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 3) อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

                     มีวินัย   สุภาพ  สะอาด

             4)  สีประจำโรงเรียน   

  ขาว – แดง                                                      

                ขาว  หมายถึง   ความสะอาด บริสุทธิ์  คุณธรรม

                 แดง  หมายถึง   ความมุ่งมั่น  ความรู้   ความรัก

             5) อักษรย่อ

                 ชื่อภาษาไทย  โรงเรียนบ้านวังยาว ตัวย่อ  ว.ย.

                   ชื่อภาษาอังกฤษ  WANGYAUW   SCHOOL  W.Y.