ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2501 โดยอาศัยวัดจันทะรังสี วัดบ้านวังยาวเป็นที่เรียน โดยมีนายธีรพงษ์  ศรีปูณะ เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2506 ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนได้จับจองเอาไว้  โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมี นายฝาย  ชัชวาลย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปี พ.ศ. 2515  ย้ายโรงเรียนจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  โดยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  22  ไร่  3  งาน  86  ตารางวา มีอาคารเรียน  2  หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 4  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง