ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2501 โดยอาศัยวัดจันทะรังสี วัดบ้านวังยาวเป็นที่เรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ศรีปูณะ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2506 ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนได้จับจองเอาไว้ โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี นายฝาย ชัชวาลย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ย้ายโรงเรียนจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง