วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังยาว มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็พลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพพันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานมีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา