ITA   2565

โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เลย เขต 1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2565 แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2565

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน