-ระบบ E-service 

ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่าย

นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

097-3152479

         นางยุคลธร วรรณอุดม

         ฝ่ายวิชาการ

      081-0561436

นางอานงค์ ชัยชนะ

ฝ่ายงบประมาณ

087-2238343

นายอภิสิทธิฺ ธรรมภิบาล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

098-6487307

นางสาวพรประกาย บงแก้ว

ฝ่ายพัสดุ

087-7228732

 นางสาวสุนิจ นามโครตร

               ครูธุรการ

          087-2334656

   นางสาวนิศามณี ขันทะคีรี

       ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            098-2152019

ระบบบริการบุคคลภายนอกในการข้อใช้บริการของโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เลย 1